Diagnostiek & behandeling

De praktijk bestaat sinds 1992 en zal open zijn tot december 2024. Om die reden kunnen helaas geen nieuwe behandelingen meer worden aangeboden. Uw huisarts kan over specifieke vragen en verwijzingen nog wel met me overleggen, dan worden de mogelijkheden op dat moment bezien. De praktijk heeft in zorg mensen met uiteenlopende problemen als somberheid, angst, piekeren, dwang, innerlijke onrust en impulsiviteit, ernstig gebrek aan zelfwaardering of zelfvertrouwen, aan spanning verbonden of onverklaarde lichamelijke klachten, seksuele problemen, ADHD en autisme.

De zorg die wordt geboden valt onder de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg en is daarmee bedoeld voor als u zodanig vastloopt, dat de huisarts, bedrijfsarts en/of basisGGZ u niet voldoende kunnen helpen.

Op dit moment is inschrijving voor diagnostiek en behandeling helaas niet mogelijk.

Voor wie is behandeling niet geschikt?

Voor de volgende problemen mag geen verwijzing naar de specialistische GGZ worden gegeven:

 • Als er geen sprake is van een hoog risico of hoge complexiteit van het probleem (uw huisarts beoordeelt dit)
 • Relatieproblematiek zonder dat er sprake is van een psychiatrisch probleem bij één van beide partners

Voor de volgende problemen bent u beter in zorg bij een daarin gespecialiseerde psychiater of instelling:

 • Verslavingsproblemen
 • Verschijnselen van dementie
 • Problemen samenhangend met een ernstige verstandelijke handicap, LVB is geen bezwaar
 • Psychiatrische problemen waarbij er op voorhand een gerede kans is dat noodhulp, ofwel crisisinterventie noodzakelijk zijn
 • Klachten onder de leeftijd van 18 jaar.

Aanmelden

Helaas is aanmelding voor diagnostiek of behandeling niet mogelijk.

Voor vragen kunt u mij bereiken via een e-mail aan vertel@teergestel.nl onder vermelding van ‘vraag over praktijk’.  Onder de AVG is het niet toegestaan verdere informatie te geven via dit mailadres. Zodra u zich aanmeldt, geef ik u toegang tot de beveiligde mailverbinding.

Wat is een verwijsbrief?

Een verwijsbrief voor Specialistische Geestelijke Gezondheid Zorg (SGGZ) is een brief van uw huisarts waarin de volgende gegevens vermeld staan:

 • Datering voor de datum van 1e gesprek
 • Naam huisartsenpraktijk
 • Naam huisarts
 • Agb-code verwijzer
 • Naam patient
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Verzekering
 • BSN-nummer
 • Reden doorverwijzing.
 • Benoemen van [een vermoeden van] een psychische stoornis (volgens het DSM-IV-classificatie systeem)
 • Benoemen van een hoog risico en/of hoge complexiteit, die samenhangt met de vermoede DSM- benoembare stoornis
 • Verwijzing ‘voor specialistische GGZ’ , op naam psychiater met vermelding specialisatie ‘psychiatrie’ [niet ‘’psychologie’ of ‘psychotherapie’]

Intake

Geprobeerd wordt iedereen die aangemeld is voor behandeling binnen acht weken een eerste gesprek aan te bieden. Is deze wachttijd voor u te lang, overleg dan svp met uw huisarts. Bij acute problemen past een ander type zorg vaak beter. Uw zorgverzekeraar is bereikbaar voor wachtlijstbemiddeling, als de indicatie klopt, maar de wachttijd voor u te lang is.

In de eerste contacten wordt een indruk verkregen van uw klachten en van de hulp, die u zoekt. Zo mogelijk wordt een diagnose gesteld. In onderling overleg wordt bezien of de hulp die u vraagt u binnen mijn praktijk geboden kan worden. Terugverwijzing naar de huisarts, in overleg, vaak met een bepaald advies, kan de uitkomst zijn van de intake. Afhankelijk van de aard van uw problemen kan noodzakelijk zijn:

– aanvullend onderzoek elders door bijvoorbeeld neuroloog, internist of psycholoog (voor testonderzoek),

– verwijzing voor een specifieke vorm van behandeling naar een andere psychiater (bijv. één, die in een ziekenhuis werkzaam is) of naar een andere psychiatrische behandelvorm: begeleiding door de GGZ, deeltijdbehandeling, psychiatrische opname.

In de regel is binnen zes weken na het eerste gesprek een diagnose gesteld; kan een behandelplan worden besproken en wordt de behandeling begonnen. Medicijnen kunnen deel uitmaken van de aangeboden behandeling.

Behandeling in deze praktijk kan bestaan uit individuele gesprekken, gesprekken met uw partner samen of met uw gezin(sleden). Zo nodig en in overleg kunnen ook andere, voor u belangrijke, personen met u mee komen voor een gesprek. Als u zich in een eerste gesprek gesteund voelt door iemand die met u mee komt, bent u samen welkom.

Afspraken hebben meestal een vaste duur en zullen vaak een vast interval krijgen. Dit wordt zoveel mogelijk vooraf besproken. De totale behandelduur kan variëren. Vervolgafspraken maakt u met mij, tijdens het gesprek. Wijziging is mogelijk, in overleg.

Uw verwijzer, meestal uw huisarts, wordt schriftelijk geïnformeerd over uw behandeling, tenzij we anders overeenkomen. Veranderingen van adres, telefoonnummer of ziektekostenverzekering dient u door te geven.

Wat neemt u mee bij het eerste gesprek?

1. IDENTIFICATIE

Uw rijbewijs, paspoort of een ander document ter identificatie.

2. MEDICIJNPASPOORT

Uw ‘medicijnpaspoort’ van de apotheek OF een geschreven lijst met alle medicijnen die u inneemt, inclusief de homeopathische of natuurgeneesmiddelen OF alle medicijnen in hun doosjes.

3. VERWIJSBRIEF

Als u wordt verwezen voor behandeling , dient de verwijsbrief van de huisarts aan strikte voorwaarden te voldoen. Zie hierboven onder ‘wat is een verwijsbrief’.

Crisis

Wat te doen als de problemen acuut worden, d.w.z bij een crisis? De praktijk heeft zelf geen 24-uurs dienst. Als zich een crisissituatie bij u voordoet en ik niet op korte termijn bereikbaar ben voor overleg, is het raadzaam de (waarnemend) huisarts te raadplegen – in de avonduren en in het weekeinde de huisartsenpost, onder welke u valt. De waarnemend huisarts kan overleggen met (en eventueel doorverwijzen naar) de Crisisdienst van de GGZ Breburg. Als u buiten het verzorgingsgebied van de huisartsenposten Breda, Oosterhout of Etten-Leur valt, kunnen we aparte afspraken maken.

Praktische zaken

VERGOEDING

De kosten van de behandeling worden vergoed vanuit uw Ziektekostenverzekering, mits u wordt verwezen voor behandeling binnen de ‘Specialistische GGZ’.
De praktijk heeft voor 2024 een contract met de Nederlandse ziektekostenverzekeringen, behalve met Anderzorg, Hema, VinkVInk en de koepel, waaronder zij vallen, Menzis. Als u bij deze verzekeraars uw polis hebt, is dat [zie de voorwaarden] altijd een naturapolis. Dan kan ik u in zorg nemen, u zult echter een deel van de behandeling zelf moeten betalen. In het geval dat u bij deze verzekeraars uw polis hebt overleggen we voorafgaand aan de behandeling. Een restitutiepolis wordt niet door alle zorgverzekeraars meer aangeboden maar geeft u wel vrijheid in uw keuze voor een behandelaar. Let op de kleine letters. Voor psychiatrische behandelingen die starten in 2024 geldt geen eigen bijdrage maar wel is er het algemene eigen risico per verzekerde, dat dit jaar euro 385 bedraagt. Hebt u vragen over uw afrekening, dan stel ik het op prijs als u contact met me opneemt.

KLACHTEN

Behandelaars kunnen leren van uw klachten over hun bejegening of behandeling. Daarom hoop ik dat u onvrede of klachten allereerst met mij wilt bespreken. Wanneer u meent dat klachten niet bevredigend te bespreken zijn, is er de mogelijkheid om deze te melden aan en te bespreken met de klachtenfunctionaris van de Sectie Psychiatrie door Zelfstandig Gevestigden van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, via het mailadres klachtenfunctionaris@nvvp.net. Zie voor de procedure de website van de Nederlandse vereniging voor Psychiatrie.
Nadere informatie geef ik u graag in de praktijk.
Andere instanties voor klachtbehandeling zijn de Geneeskundige Inspectie en het Medisch Tuchtcollege. De adressen zijn te vinden op het internet.

RECHTEN

U hebt recht op zo goed mogelijke informatie over de psychiatrische bevindingen en op een deskundige behandeling. U hebt recht op inzage in alles, wat aan anderen over u wordt geschreven, behalve wanneer hierbij ook persoonlijke zaken van derden in het geding zijn (dan kan inzage geschieden, met toestemming van dezen). Voor jeugdigen kan de privacy-bescherming inhouden, dat niet alles ter inzage komt aan hun ouders.

KWALITEITSSTATUUT

De praktijk beschikt over een kwaliteitsstatuut, zoals dat als professionele standaard is opgenomen in het Kwaliteitsregister van het Zorginstituut Nederland.
In het Model Kwaliteitsstatuut staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg.
Het document is in de praktijk aanwezig en wordt op verzoek als pdf toegezonden.

PRIVACYVERKLARING

Inleiding

Praktijk voor Psychiatrie en psychotherapie IC van der Burgh, gevestigd te Bredaseweg 108 A, sectie 12, 4902 NS Oosterhout, ingeschreven in het register van de Nederlandse kamer van Koophandel onder nummer 20156989, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en gaat daarom zorgvuldig met uw gegevens om. In deze verklaring vindt u een beschrijving van welke persoonsgegevens de praktijk van u verwerkt, voor welke doeleinden, hoe met deze gegevens wordt omgegaan en welke rechten u in dat kader heeft.

Persoonsgegevens

Praktijk voor Psychiatrie en psychotherapie IC van der Burgh verzamelt en verwerkt van u de volgende gegevens die tot uw persoon kunnen herleiden:
 • NAW gegevens
 • overige persoonskenmerken (geslacht, geboortedatum, nationaliteit, land van geboorte van u en uw ouders, burgerlijke staat, samenlevingsvorm, de aanwezigheid van inwonende kinderen, gevolgde opleidingen met/zonder diploma)
 • communicatiegegevens (telefoon, e-mail)
 • administratiegegevens (zorgverzekeraar, als nodig bankrekeningnummer)
 • medische gegevens, zoals vastgelegd in uw dossier [brief- en mailverkeer, intake- en gespreksverslagen, medicatielijst, uitslagen van bloedonderzoek]

Doeleinden, verwerkingsgronden en verstrekking aan derden

 Voor een goede psychiatrische behandeling is het noodzakelijk dat Praktijk voor Psychiatrie en psychotherapie IC van der Burgh een medisch dossier aanlegt en bijhoudt. Het dossier bevat (noodzakelijke en zo beperkt mogelijk) aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die Praktijk voor Psychiatrie en psychotherapie IC van der Burgh elders, bijvoorbeeld bij een andere medisch specialist, het ziekenhuis of bij de bedrijfsarts met uw toestemming heeft opgevraagd.
Omgekeerd kunnen gegevens uit uw dossier worden verstrekt aan andere hulpverleners. Zo kunnen bij een verwijzing bijvoorbeeld gegevens aan een medisch specialist, huisarts of apotheker worden verstrekt, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. Ook kunnen gegevens worden gebruikt voor waarneming/vervanging of voor intercollegiale toetsing.
Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie en accountantscontrole. Ook worden gegevens uit uw dossier aan derden verstrekt als dat wettelijk of contractueel is voorgeschreven (o.a. zorgverzekeraars). Met zogeheten verwerkers van persoonsgegevens, heeft Praktijk voor Psychiatrie en psychotherapie IC van der Burgh een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Als Praktijk voor Psychiatrie en psychotherapie IC van der Burgh uw gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, dan wordt u daarover geïnformeerd en is uw toestemming nodig. Uw toestemming is bijvoorbeeld nodig als uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. Uw toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot uw persoon herleidbaar zijn.
Praktijk voor Psychiatrie en psychotherapie IC van der Burgh verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden in principe niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen zoals hierboven aangegeven of zolang Praktijk voor Psychiatrie en psychotherapie IC van der Burgh bij wet verplicht is gegevens te bewaren.

Beveiliging van gegevens

Praktijk voor Psychiatrie en psychotherapie IC van der Burgh draagt er door technische en organisatorische maatregelen voor dat uw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Rechtstreeks bij uw behandeling als behandelaar betrokken hulpverleners kunnen, als nodig, toegang tot uw gegevens krijgen. Voorbeelden zijn de secretaresse, waarnemer en geconsulteerde andere hulpverleners. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze hulpverleners zijn ook verplicht tot geheimhouding.

Voor bezoekers en gebruikers van de digitale kanalen

Praktijk voor Psychiatrie en psychotherapie IC van der Burgh legt, bij toegang tot een voor u afgeschermd deel van de website, informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag van de website vast ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten, alsmede voor de beveiliging van onze website. Praktijk voor Psychiatrie en psychotherapie IC van der Burgh zal, als nodig, daarvoor (tijdelijke of permanente) eigen cookies en cookies van derden gebruiken. Praktijk voor Psychiatrie en psychotherapie IC van der Burgh heeft geen zeggenschap over de inhoud en werking van cookies van derden en is daarvoor ook niet verantwoordelijk. U kunt via uw browser de instellingen voor het plaatsen van cookies aanpassen of cookies verwijderen.
De website van Praktijk voor Psychiatrie en psychotherapie IC van der Burgh kan links naar externe websites en sociale media bevatten. Praktijk voor Psychiatrie en psychotherapie IC van der Burgh heeft geen controle over deze externe websites en moedigt u dan ook aan het privacybeleid van de desbetreffende website of het sociaal medium te bekijken.
Praktijk voor Psychiatrie en psychotherapie IC van der Burgh kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die de bezoeker, gebruiker of hulpvrager van de website lijdt en die direct of indirect het gevolg is van de aangeboden informatie.

Rechten

 Uw rechten in het kader van de verwerking van uw gegevens zijn:

Recht op inzage

Praktijk voor Psychiatrie en psychotherapie IC van der Burgh heeft de persoonsgegevens met u te delen als u daarom vraagt.

Recht op rectificatie

Zijn uw gegevens fout doorgegeven, veranderd of door de praktijk onjuist verwerkt? Dan moet de praktijk die aanpassen als u daarom vraagt.

Recht op het indienen van een klacht

Als u een klacht wil indienen, dan gaat dat via Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op overdracht

Als Praktijk voor Psychiatrie en psychotherapie IC van der Burgh een dienst aanbiedt en u besluit om over te stappen naar een andere behandelaar, dan heeft u het recht dat de gegevens door de praktijk worden overdragen aan die andere partij. U dient dit wel zelf schriftelijk aan te geven.

Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens

U mag aangeven dat uw gegevens die bij de praktijk liggen opgeslagen, niet meer worden gebruikt.
Voorts heeft u recht om tegen een bepaalde gegevensverwerking bezwaar te maken. Praktijk voor Psychiatrie en psychotherapie IC van der Burgh beoordeelt uw verzoek met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De praktijk zal u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die de praktijk onderneemt naar aanleiding van uw verzoek of bezwaar. Deze termijn kan de praktijk met twee maanden verlengen indien de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat de praktijk krijgt daartoe aanleiding geeft. De praktijk zal u in dat geval informeren.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u met de praktijk contact opnemen via de beveiligde cliëntlogin, of via een brief naar het praktijkadres.

Contact

Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag ben ik doorgaans telefonisch rechtstreeks bereikbaar op 06-23089020 van 13 uur tot 13.30 uur. Als ik in gesprek ben, schakelt het antwoordapparaat in. Mocht u mij op die tijden niet bereiken, dan kunt u een boodschap inspreken. De voicemail wordt tussen 8.30 en 17 uur regelmatig beluisterd.

Alle mailcontact graag via vertel@teergestel.nl.

Mails worden door de dag heen gelezen en, als dat nodig is, snel beantwoord.

De praktijk bevindt zich te Bredaseweg 108 A, sectie 12, 4902  NS Oosterhout.   

Sectie 12 bevindt zich op het Tricorp terrein achter het hoofdgebouw,    sectie 3. U kunt  om het hoofdgebouw heen rijden en voor sectie 12 parkeren. Het gebouw is rolstoeltoegankelijk.