Diagnostiek & behandeling

De praktijk bestaat sinds 1992 en staat open voor mensen met uiteenlopende problemen als somberheid, angst, piekeren, dwang, innerlijke onrust en impulsiviteit, ernstig gebrek aan zelfwaardering of zelfvertrouwen, aan spanning verbonden of onverklaarde lichamelijke klachten, seksuele problemen, ADHD en autisme.

Ook als u zich niet herkent in de klachten en ziektebeelden die genoemd worden, kan het zijn dat u hier toch op uw plek bent. Om dat van tevoren zo goed mogelijk in te schatten, wordt bij voorkeur eerst overlegd met uw huisarts.

De zorg die wordt geboden valt onder de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg en is daarmee bedoeld voor als u zodanig vastloopt, dat de huisarts, bedrijfsarts en/of basisGGZ u niet voldoende kunnen helpen. Indien u vragen hebt over een lopende behandeling elders kunt u, in overleg met uw huisarts, bij mij terecht voor een tweede opinie.

Op dit moment is inschrijving voor diagnostiek en behandeling helaas niet mogelijk.

Voor wie is behandeling niet geschikt?

Voor de volgende problemen mag geen verwijzing naar de specialistische GGZ worden gegeven:

 • Als er geen sprake is van een hoog risico of hoge complexiteit van het probleem (uw huisarts beoordeelt dit)
 • Relatieproblematiek zonder dat er sprake is van een psychiatrisch probleem bij één van beide partners

Voor de volgende problemen bent u beter in zorg bij een daarin gespecialiseerde psychiater of instelling:

 • Verslavingsproblemen
 • Verschijnselen van dementie
 • Problemen samenhangend met een verstandelijke handicap
 • Psychiatrische problemen waarbij er een gerede kans is dat noodhulp, ofwel crisisinterventie noodzakelijk zijn
 • Onder de leeftijd van 18 jaar. In de regio zijn twee kinderpsychiaters werkzaam. Zie de websites van dokters Bonroy en De Kroon.

Aanmelden

Voor diagnostiek en behandeling of voor tweede opinie-onderzoek kunt u zich aanmelden via e-mail aan vertel@teergestel.nl onder vermelding van ‘aanmelding praktijk’ en met uw verwijsbrief en het ingevulde aanmeldformulier  (in pdf) in bijlage.

Wat is een verwijsbrief?

Een verwijsbrief voor Specialistische Geestelijke Gezondheid Zorg (SGGZ) is een brief van uw huisarts waarin de volgende gegevens vermeld staan:

 • Datering voor de datum van 1e gesprek
 • Naam huisartsenpraktijk
 • Naam huisarts
 • Agb-code verwijzer
 • Naam patient
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Verzekering
 • BSN-nummer
 • Reden doorverwijzing.
 • Benoemen van [een vermoeden van] een psychische stoornis (volgens het DSM-IV-classificatie systeem)
 • Benoemen van een hoog risico en/of hoge complexiteit, die samenhangt met de vermoede DSM- benoembare stoornis
 • Verwijzing ‘voor specialistische GGZ’ en bij voorkeur op naam psychiater met vermelding specialisatie ‘psychiatrie’ [niet ‘’psychologie’ of ‘psychotherapie’]

Intake

Geprobeerd wordt iedereen die aangemeld is voor behandeling binnen acht weken een eerste gesprek aan te bieden. Is deze wachttijd voor u te lang, overleg dan svp met uw huisarts. Bij acute problemen past een ander type zorg vaak beter.

In de eerste contacten wordt een indruk verkregen van uw klachten en van de hulp, die u zoekt. Zo mogelijk wordt een diagnose gesteld. In onderling overleg wordt bezien of de hulp die u vraagt u binnen mijn praktijk geboden kan worden. Terugverwijzing naar de huisarts, in overleg, vaak met een bepaald advies, kan de uitkomst zijn van de intake. Afhankelijk van de aard van uw problemen kan noodzakelijk zijn:

– aanvullend onderzoek elders door bijvoorbeeld neuroloog, internist of psycholoog (voor testonderzoek),

– verwijzing voor een specifieke vorm van behandeling naar een andere psychiater (bijv. één, die in een ziekenhuis werkzaam is) of naar een andere psychiatrische behandelvorm: begeleiding door de GGZ, deeltijdbehandeling, psychiatrische opname.

In de regel is binnen zes weken na het eerste gesprek een diagnose gesteld; kan een behandelplan worden besproken en de behandeling begonnen. Medicijnen kunnen deel uitmaken van de aangeboden behandeling.

Behandeling in deze praktijk kan bestaan uit individuele gesprekken, gesprekken met uw partner samen of met uw gezin(sleden). Zo nodig en in overleg kunnen ook andere, voor u belangrijke, personen met u mee komen voor een gesprek. Als u zich in een eerste gesprek gesteund voelt door iemand die met u mee komt, bent u samen welkom.

Afspraken hebben meestal een vaste duur en zullen vaak een vast interval krijgen. Dit wordt zoveel mogelijk vooraf besproken. De totale behandelduur kan variëren. Vervolgafspraken maakt u met mij, tijdens het gesprek. Wijziging is mogelijk, in overleg.

Uw verwijzer, meestal uw huisarts, wordt schriftelijk geïnformeerd over uw behandeling, tenzij we anders overeenkomen. Veranderingen van adres, telefoonnummer of ziektekostenverzekering dient u door te geven.

Wat neemt u mee bij het eerste gesprek?

1. IDENTIFICATIE

Uw rijbewijs, paspoort of een ander document ter identificatie.

2. MEDICIJNPASPOORT

Uw ‘medicijnpaspoort’ van de apotheek OF een geschreven lijst met alle medicijnen die u inneemt, inclusief de homeopathische of natuurgeneesmiddelen OF alle medicijnen in hun doosjes.

3. VERWIJSBRIEF

Als u wordt verwezen voor behandeling , dient de verwijsbrief van de huisarts aan strikte voorwaarden te voldoen.

Crisis

Wat te doen als de problemen acuut worden, d.w.z bij een crisis? De praktijk heeft zelf geen 24-uurs dienst. Als zich een crisissituatie bij u voordoet en ik niet op korte termijn bereikbaar ben voor overleg, is het raadzaam de (waarnemend) huisarts te raadplegen – in de avonduren en in het weekeinde de huisartsenpost, onder welke u valt. De waarnemend huisarts kan overleggen met (en eventueel doorverwijzen naar) de dienstdoend psychiater van het Amphia Ziekenhuis. Hierover bestaat een vaste afspraak tussen de ziekenhuispsychiaters en de zelfstandig gevestigde psychiaters. Als u buiten het verzorgingsgebied van de huisartsenposten Breda, Oosterhout of Etten-Leur valt, kunnen we aparte afspraken maken.

Praktische zaken

VERGOEDING

De kosten van de behandeling worden vergoed vanuit uw Ziektekostenverzekering, mits u wordt verwezen voor behandeling binnen de ‘Specialistische GGZ’.
De praktijk heeft voor 2017 een contract met de Nederlandse ziektekostenverzekeringen, behalve met Anderzorg, Azivo, Hema en Menzis. Als u bij deze verzekeraars uw polis hebt, is dat [zie de voorwaarden] altijd een naturapolis. Dan kan ik u in zorg nemen, u zult echter een deel van de behandeling zelf moeten betalen. In het geval dat u bij deze verzekeraars uw polis hebt overleggen we voorafgaand aan de behandeling. Voor psychiatrische behandelingen die starten in 2017 geldt geen eigen bijdrage maar wel is er het algemene eigen risico per verzekerde, dat dit jaar euro 385 bedraagt.
Een aantal verzekeraars [CZ, OHRA, Delta Lloyd] hecht er aan dat ik u informeer over een bepaald aspect van de declaratie die ik over de behandeling indien: de directe contacttijd en indirecte tijd en de gevolgen hiervan op de aanspraak voor vergoeding door de Zorgverzekeraar. Globaal gaat het er om dat naast uren voor het rechtstreekse contact [een bezoek aan mijn praktijk, overleg met u per mail of per telefoon] er ook uren worden gedeclareerd voor indirecte tijd [o.a. het maken van gespreksverslagen, overleg met uw huisarts, brieven, reistijd bij huisbezoeken]. Als u hierover meer uitleg wenst, geef dat dan svp aan.

KLACHTEN

Behandelaars kunnen leren van uw klachten over hun bejegening of behandeling. Daarom hoop ik dat u onvrede of klachten allereerst met mij wilt bespreken. Wanneer u meent dat klachten niet bevredigend te bespreken zijn, is er de mogelijkheid om deze te melden aan en te bespreken met de klachtenfunctionaris van de Sectie Psychiatrie door Zelfstandig Gevestigden van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, via het mailadres klachtenfunctionaris@nvvp.net. Zie voor de procedure de website van de Nederlandse vereniging voor Psychiatrie.
Nadere informatie geef ik u graag in de praktijk.
Andere instanties voor klachtbehandeling zijn de Geneeskundige Inspectie en het Medisch Tuchtcollege. De adressen zijn te vinden op het internet.

RECHTEN

U hebt recht op zo goed mogelijke informatie over de psychiatrische bevindingen en op een deskundige behandeling. U hebt recht op inzage in alles, wat aan anderen over u wordt geschreven, behalve wanneer hierbij ook persoonlijke zaken van derden in het geding zijn (dan kan inzage geschieden, met toestemming van dezen). Voor jeugdigen kan de privacy-bescherming inhouden, dat niet alles ter inzage komt aan hun ouders.

KWALITEITSSTATUUT

De praktijk beschikt over een kwaliteitsstatuut, zoals dat als professionele standaard is opgenomen in het Kwaliteitsregister van het Zorginstituut Nederland.
In het Model Kwaliteitsstatuut staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg.
Het document is in de praktijk aanwezig en wordt op verzoek als pdf toegezonden.

Contact

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ben ik doorgaans telefonisch rechtstreeks bereikbaar op 076-5871221 van 12.30 uur tot 13 uur. Als ik in gesprek ben, schakelt het antwoordapparaat in. Mocht u mij op die tijden niet bereiken, dan kunt u een boodschap inspreken. De voicemail wordt tussen 8.30 en 17 uur regelmatig beluisterd.

Alle mailcontact graag via vertel@teergestel.nl.

Mails worden door de dag heen gelezen en, als dat nodig is, snel beantwoord.

De praktijk bevindt zich op Meerberg 5, 4847 NA te Teteringen.